خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

تبلیغات بین المللی

آماده یک فروش جهانی شوید…

  • تبلیغ محصولات / سرویس ها و خدمات
  • تدوین استراتژی تبلیغات در بازار جهانی
  • تدوین استراتژی تبلیغات محلی برای هر کشور
  • امکان گزارشگیری ماهیانه
  • مشاوره رایگان در زمینه بین الملل
  • ایده پردازی برای بهترین روش تبلیغاتی
  • تدوین روش های نوین و خلاقانه در تبلیغات

تعریفهای زیادی برای تبلیغات بیان شده است ولی بطورکلی میتوان گفت که تبلیغات عبارتست از”تلاش برای تاثیرگذاشتن بردیگران”،یعنی تبلیغات”برقراری ارتباط ازطریق وسایل تبلیغاتی به منظوراقناع دیگران وتغییرآراءآنان درقبال مسائل معین”است. بطورکلی، تبلیغات “نشرافکاریامواضعی است که بر رفتار یا افکار و یا هر دو تاثیردارد “.

تبلیغ درعرصۀ بین الملل صرف نظرازملیت افرادی که کارهای تبلیغاتی میکنند،مرزهای جهانی رادرمی نوردد،یعنی موسسات یاافرادی ازیک دولت معین به انتقال تبلیغات برای ساکنین یک کشوردیگراقدام میکنند.

این نوع تبلیغات برچندین پایه استواراست:

  • این تبلیغات سعی داردفضای مناسبی رابرای ترویج آنچه که سعی دارندآنرااشاعه نمایند،بوجودآورد.
  • برای بازارهای خارجی اهمیت خاصی قائل است.
  •  باتوجه به اختلافاتی که درخصوصیات گیرندگان پیام تبلیغاتی وشرایط مربوطه وجوددارد،کاملامشهوداست که طرق تبلیغات درداخل باشیوه های خارجی تبلیغات متفاوت است.

تیم تبلیغات بین الملل ایران رادا درکنار کسب و کار شماست تا بهترین ها را رقم بزنید.