خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

مدیریت کانال در پیام رسان ها

مدیریت کانال در پیام رسان ها یکی از ضرورت ها برای کسب و کارها به حساب می آید. وقتی کانال های شما بروز باشند مشتریان شما برای کسب و کار تان ارزش بیشتری قائل می شوند.

پلن های مدیریت کانال در پیام رسان ها

مدیریت کانال تلگرام

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال گپ

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال روبیکا

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال سروش

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال ای گپ

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال بیسفون

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال بله

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال ایتا

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت کانال پنتل

۳۰۰.۰۰۰

۲۵ پست در ماه ۳۰۰ هزار تومان
۵۰ پست در ماه ۵۰۰ هزار تومان
۱۰۰ پست در ماه ۹۰۰ هزار تومان
۲۰۰ پست در ماه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان