خرید بازدید پست تلگرام

در این سامانه شما را یاری می کنیم تا تعداد بازدید پست های کانال تلگرامتان را بالا ببرید. لازم به ذکر است این بازدید ها توسط ربات ایران رادا انجام می گیرد و ارزش تبلیغاتی ندارد.

.

ظرفیت سیستم ۳۰ هزار بازدید  تمامی پست های کانال شما در هر ۲۴ ساعت

.

مزایای سامانه افزایش بازدید پست تلگرام ایران رادا :

۱- با هر بار خرید چندین پست آخر شما بازدید می شود.

۲- امکان خرید هفتگی برای کانال وجود دارد.

۳- ظرفیت سامانه در هر روز حداکثر ۳۰ هزار بازدید می باشد.

۴- بازدید ها توسط ربات های ایران رادا انجام می شود.

۵- در صورت وجود تبلیغات گسترده بازدید سوخت می شود.

.

تعرفه بازدید :

با خرید بسته های این بخش پست های جدید شما  یک بار افزایش بازدید را در همان روز دریافت خواهد کرد.

۲۰۰ بازدید ۵۰۰ بازدید ۱۰۰۰ بازدید ۲۰۰۰ بازدید ۵۰۰۰ بازدید
۴۰۰۰ تومان ۷۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰ تومان ۶۰۰۰۰ تومان

.

خرید بازدید کانال تلرگام

.

.